Nói một chút về thông tin…

Trước một thông tin bất kỳ. Chúng ta có phương cách nào để tiếp nhận, để phân tích và tổng hợp, để suy luận logic và phi logic ra các thông tin khác, đưa ra các khả năng tồn tại… cho sự vật và hiện tượng. Từ thông tin ban đầu.

Mẫu xét:

 1. Nội dung
 2. Mục đích
 3. Mức độ ảnh hưởng (Những mối liên kết với thực thể khác, Logic)
 4. Phạm trù
 5. Đối tượng
 6. Lợi ích
 7. Tính mới
 8. Thời gian
 9. Cảm xúc
 10. Tính xác thực
 11. Nguyên nhân
 12. Tại sao
 13. Mức quan trọng
 14. Khác (Ai thông tin, nơi thông tin, dư luận, sáu chiếc mũ tư duy, những điều kiện là nền tảng cho thông tin đó, cụ thể và trừu tượng, cảm tính, định kiến xã hội, cách thức truyền thông…).

Info